FM pohár

FM pohár

Radioklub OK1OPT vyhlašuje radioamatérský závod s názvem FM Pohár. Závod se pořádá za účelem získání zručnosti na pásmu a sbírání poznatků pro velké závody nejen pro mladé radioamatéry. Doba konání: každou druhou sobotu v měsíci od 10:00 do 12:00 hodin místního času. Stanice mohou vysílat i z jiných lokátorů mimo území OK.

Kategorie

Direktní kmitočty

Pásmo 145 MHz: od 145,206 do 145,5625 MHz - rozteč kanálů po 12,5 KHz

Pásmo 432 MHz: od 433,400 do 433,575 MHz - rozteč kanálů po 12,5 KHz

Podmínky

Provoz: platná jsou pouze spojení navázaná provozem FM-FONE (F3).

Výzva: "Výzva FM Pohár " - "Výzva závod"

Soutěžní kód: předává se RS, pořadové číslo spojení a WW-lokátor.

Bodování: za spojení ve vlastním velkém čtverci 2 body, v pásu velkých sousedních čtverců 3 body a v každém dalším pásu velkých čtverců vždy o bod více. Platná jsou jen úplná spojení a to i se stanicemi, které nesoutěží. Spojení přes převaděče se nepočítají!
(Příklad.: Jsem ve čtverci JN69, spojení ve vlastním velkém čtverci JN69 jsou za 2 body. Spojení ze sousedními velkými čtverci JN68, JN58, JN59, JO50, JO60, JO70, JN79, JN78 jsou za 3 body, další velké čtverce jsou již za 4 body atd.)

Výsledek: je dán prostým součtem bodů za jednotlivá spojení. Násobiče nejsou.

Vyhodnocení: závod bude vyhodnocovat kolektiv OK1OPT za každý měsic zvlášť včetně celkového umístění za předešlé měsíce a to do týdne po závodě.

Ceny: budou udělovány za celoroční výsledky. Jako cena budou celkem čtyři poháry. Za vítězství v každé kategorii stanice na prvním místě získá FM pohár. Stanice na prvních třech místech v každé kategorii získávají diplom. Diplom je umístěn na stránkách OK1OPT v záložce Diplomy z FM poháru ihned po skončení každého ročníku. Zde si každý může svůj diplom stáhnout a vytisknout. Diplomy zde budou k dispozici vždy celý následující rok.

Stanice na prvních místech v každé kategorii získávají pohár. Pohár bude předáván na radioamatérském setkání v Holicích. Nemůže-li si vítěz pohár převzít osobně, může pro převzetí vyslat zástupce. V případě že nemá ani zástupce, může nám sdělit svoji doručovací adresu, na kterou mu bude pohár poslán poštou. V opačném případě nejsme schopni pohár doručit. Adresa pro sdělení je: ok1opt@email.cz.

Hlášení

Se zasílají nejpozději do následující středy po závodě.

Hlášení musí být zvlášť za každé pásmo a každou kategorii. Musí obsahovat čestné prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky, a že údaje v hlášení jsou pravdivé. Vyhodnocovatel má právo si v případě nejasnosti vyžádat soutěžní deník ke kontrole. Rozhodnuti soutěžní komise je konečné. Výsledky budou uveřejňovány na Internetu, na PR v rubrice ZAVODY, ve vysílání OK1RCR a v amatérských periodikách.

FM Cup

Radioklub OK1OPT announces amateur race called FM Cup. The race is organized for the purpose of acquiring skills on the band and collecting evidence for major competitions for young amateurs. Dates: every second Saturday of the month 10:00 to 12:00 hours local time (CET). Stations can be from other locators outside OK.

Category

Direct frequencies

145 MHz band: from 145.206 to 145.5625 MHz - channel spacing 12.5 KHz

433 MHz band: from 433.400 to 433.575 MHz - channel spacing of 12.5 KHz

Conditions

Operation: valid only connections running FM-FONE (F3).

Challenge: "FM Challenge Cup" - "Challenge race"

Competition Code: forwarded the RS, the serial number of connections and WW locator.

Scoring: for connection within his own square two points in a belt of large squares adjacent three points and every other strip large squares always one point more. They are valid only complete connection even with stations that do not compete. Connection via repeaters do not count!
(Ex .: I am in a square JN69, in conjunction own large square JN69 are for 2 points. The connection of adjacent large square JN68, JN58, JN59, JO50, JO60, JO70, JN79, JN78 are 3 points, another large squares are already for 4 points etc.)

Result: a simple sum is given points for each connection. Multipliers are not.

Evaluation: The race team will evaluate OK1OPT for each month separately including the total locations for previous months and a week after the race.

Prices: will be given for full-year results. As the price for a total of four cups. A win in each category to the station first obtains FM cup. Station on the first three places will receive awards.

Report

They shall be sent no later than next Wednesday after the race.

Messages must be separately for each band and each category. Must contain an affidavit of compliance with licensing and competitive conditions, and that the data in the reports are true. Evaluators has the right to request in the case of ambiguity competition diary for review. The decision of the Competition Committee is final. The results will be published on the Internet, in the section on the PR race in broadcast OK1RCR and amateur periodicals.

Translation: (C) OK1IVU 2015